Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod (dále jen „VOP“), provozovaný společností Víno Přistál.

1. ROZSAH PLATNOSTI

1.1 Tyto VOP platí pro veškeré kupní smlouvy, není-li dále uvedeno jinak, které jsou uzavírány kupujícím (dále jen „zákazník“) s prodávajícím, kterým je společnost Víno Přistál-Aleš Přistál, se sídlem Znojmo ev.č. 6133, Znojmo, 67181, IČ: 73180378, DIČ: neplátce DPH na zboží nabízené v internetovém obchodě provozovaném na internetové stránce www.vinopristal.cz.

1.2 Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží v internetovém obchodě vinopristal.cz, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění VOP může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2. CENY

2.1 Ceny zboží uvedené v obchodu vinopristal.cz obsahují zákonnou DPH a ostatní součásti ceny.

2.2 V některých případech jsou k uvedeným cenám účtovány přepravní náklady. Výše přepravních nákladů je zákazníkovi sdělena v systému obchodu vinopristal.cz před uzavřením koupě (zaslání objednávky).

2.3 V uvedených cenách nejsou uvedeny náklady, které vzniknou zákazníkovi za použití internetu (doba připojení, objem stažených dat apod.). Tyto náklady nese zákazník.

2.4 U dodávek přesahujících hranice mohou vzniknout dodatečné daně a/nebo cla, které námi nejsou odváděny nebo fakturovány. Tyto náklady nese zákazník. Výši je třeba zjistit u příslušné daňové příp. celní správy.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena zboží je splatná předem.

3.2 Pro platbu zboží nabízeného v internetovém obchodě vinopristal.cz je k dispozici platba převodem nebo dobírka.

4. DODACÍ PODMÍNKY PŘI ZASÍLÁNÍ POŠTOU

4.1 Zboží se dodává po odeslání potvrzení objednávky a přijetí platby.

4.2 U dodávek zboží činí dodací doba maximálně 30 pracovních dnů, pokud není u jednotlivého zboží uvedeno jinak.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
5.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
5.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
6.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
6.3. V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2

6.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
6.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Reklamační řád je uveden na samostatné stránce.